##Umsi
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego lazienkidybel.pl z dnia 10.03.2015

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego lazienkidybel.pl
4. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.lazienkidybel.pl , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia.
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym
6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy DYBEL Tymrakiewicz Sp.j. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

II. Postanowienia ogólne
2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.lazienkidybel.pl
2.2 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3 Dostępny pod adresem www.lazienkidybel.pl sklep internetowy lazienkidybel.pl prowadzony jest przez Mieczysława i Wandę Tymrakiewicz prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą DYBEL Tymrakiewicz Sp.j. zarejestrowaną w KRS 0000084215 Zielona Góra.

Dane adresowe/ kontaktowe:
DYBEL Tymrakiewicz Sp.j.
ul. Al.Wojska Pol.41 
65-762 Zielna Gora 
NIP: PL9291013548
Regon: 970310123

2.4 Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres sklep@lazienkidybel.pl  lub pod numerem telefonu +48 602 215 187 (Pn-Pt, 9-18) (opłata wg. cennika właściwego operatora).
2.5 Niniejszy regulamin określa w szczególności
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b)warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
2.6 Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient i następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) przeglądarki internetowe opcjonalnie: Internet Explorer, Firefox, Mozzila, Google Chrome, Opera, Safari.
b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768
c) Java Script
2.7 W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.8 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa DYBEL Tymrakiewicz Sp.j. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.9 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.lazienkidybel.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.10 Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art 71 Kodeksu Cywilnego

III  Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1 Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach.
3.2 Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3 Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych gwiazdką jako obowiązkowe.
3.4 DYBEL Tymrakiewicz Sp.j. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego.
c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez DYBEL Tymrakiewicz Sp.j. za zachowanie niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię DYBEL Tymrakiewicz Sp.j.
3.5 Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody DYBEL Tymrakiewicz Sp.j..
3.6 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7 Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań jakich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla DYBEL Tymrakiewicz sp.j.
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia umowy sprzedaży i realizacji zamówienia
4.1 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.lazienkidybel.pl, dokonać wyboru towaru jego marki, kolorystyki oraz rozmiaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2 Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka
4.3 W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4 Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b)jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy
c) czasu dostawy
4.5 W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”
4.6 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z DYBEL Tymrakiewicz sp.j. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7 Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną:" Potwierdzenie otrzymania zamówienia nr.”, zawierającą ostatecznie potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8 Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej i potwierdzenie przez niego zakupów poprzez przycisk „Potwierdź złożenie zamówienia”.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
4.10 Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku:
a) podania przez Klienta w czasie rejestracji nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych teleadresowych stanowiących miejsce doręczenia przesyłki;
b) nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta;
c) uznania przez Sklep że w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta występuje próba dokonania oszustwa, przez co należy rozumieć każde działanie Klienta w związku z złożeniem i realizacją zamówienia, które jest niezgodne z prawem, a w szczególności takie działania jak: składanie fałszywych zamówień, które mają na celu wprowadzenie w błąd stanów magazynowych, dublowanie rozmiarów i modeli w zamówieniu oraz przełamywanie zabezpieczeń Sklepu (hakerstwo), użycie cudzego Loginu lub Hasła lub podszywanie się pod inną osobę.
4.11 Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie Sklepu. W przypadku niedostępności części Towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). Jeżeli Sklep nie może całkowicie zrealizować zamówienia z tego powodu, że Towar nie jest dostępny, Sklep niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, o ile została już uiszczona.
4.12 Sklep ma prawo odmówić realizacji zamówienia jeśli na stronie sklepu Towary zostały wystawione w wyniku błędu ludzkiego czy to systemowego (technicznego). Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na podstawie art. 88 § 1 k.c. w zw. z art. 84 k.c.) Sprzedający ma możliwość uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu, jeżeli Klient, który nabył dany Towar, wiedział o tym błędzie lub z łatwością mógł błąd zauważyć. Warunkiem uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli określającego cenę jest złożenie Klientowi stosownego oświadczenia.

V. Dostawa
5.1 Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez klienta w trakcie składania zamówienia.
5.2 Dostawa zamówionych towarów odbywa się przesyłką kurierską za pośrednictwem firmy „DPD”, DHL24., INPOST oraz „Poczta Polska” tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
5.3 Termin realizacji dostawy wynosi od 3 do 5 dni roboczych dla przesyłek małogabarytowych i od 3 do 14 dni roboczych dla przesyłek wielkogabarytowych, licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. 
5.4 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.lazienkidybel.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki, paragonu fiskalnego lub faktury VAT (na życzenie Klienta).

VI. Ceny i metody płatności
6.1 Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
6.2 Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego: mbank: nr rachunku: 54 1140 2004 0000 3802 7781 0782
b) płatnością w systemie PayU: Profesjonalny i bezpieczny system realizowania płatności, przy pomocy którego w przyjemny i zarazem łatwy sposób dokonasz szybko wpłaty, a co za tym idzie szybciej otrzymasz zamawiany towar.
Aby z niego skorzystać nie trzeba nic instalować, wystarczy w trakcie transakcji wybrać tę płatność, wszelkie podawane dane przy płatności są bezpieczne, gdyż są kodowane przez protokół SSL najnowszej generacji. Dodatkowym atutem jest, że nie musisz wpisywać lub przepisywać danych do przelewu, bo system zrobi to automatycznie.
Wysyłka zamawianego towaru następuje po zaksięgowaniu wpłaty na konto www.lazienkidybel.pl
c) płatnością w systemie E-Raty 
6.3 Zamówienia z opcją płatności za pobraniem są możliwe do złożenia tylko do kwoty maksymalnie 5000 zł. Zamówienia na kwoty przekraczające próg 5000 zł są realizowane tylko z opcją przedpłaty.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
7.1 Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie , w terminie 14 dni i wysyłając je na adres DYBEL Tymrakiewicz sp.j., ul. Al.Wojska Polskiego 41, 65-762 Zielona Góra, podany w niniejszym Regulaminie lub skrzynkę email: sklep@lazienkidybel.pl .
7.2 Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
7.3 Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
a) towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.
7.4 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:
DYBEL Tymrakiewicz Sp.j.
ul. Al.Wojska Polskiego 41
65-762 Zielona Góra
7.5 Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki
w trakcie transportu.
7.6 Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
7.7 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym)
7.8 Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
8.1 DYBEL Tymrakiewicz Sp.j. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
8.2 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: sklep@lazienkidybel.pl. DYBEL Tymrakiewicz Sp.j. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
8.3 DYBEL Tymrakiewicz Sp.j. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
9.1 DYBEL Tymrakiewicz Sp.j. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2 Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić DYBEL Tymrakiewicz Sp.j. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: DYBEL Tymrakiewicz Sp.j., ul. Al.Wojska Polskiego 41, 65-762 Zielona Góra, mailowo pod adres: warmatura2@wp.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
9.4 W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5 DYBEL Tymrakiewicz Sp.j. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Polityka prywatności/Polityka Cookies
Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy lazienkidybel.pl prowadzony pod adresem domeny www.lazienkidybel.pl (dalej zwaną Witryną) przez DYBEL Tymrakiewicz sp.j. działalność gospodarcza z siedzibą w Zielona Góra przy ulicy Al.Wojska Pol.41 , (dalej zwaną Sklepem Internetowym).
Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.
10.1 Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?
Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.
Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem z Państwa z witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi witryny i zapewnieniu możliwości udostępniania Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętania dokonanych przez Państwa zakupów.
Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym przypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje pomocy przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.
 
Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika.
Informacje zawarte w logach mogą obejmować między innymi Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowe, dostawca Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.
Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwa danymi osobowymi.
W sklepie internetowym lazienkidybel.pl prowadzonym pod adresem domeny: www.lazienkidybel.pl jest stosowany system analizy sieciowej (Google Analytycs), który może być wykorzystywany do tworzenia profilów użytkowników pod pseudonimem. Google Analytycs stosuje w tym celu pliki cookies. Funkcją Google Analytycs jest ocena korzystania użytkowników z Witryny i poprawa jakości funkcjonowania Serwisu.
Sklep Internetowy zbiera dane Klientów (takie jak nick, pseudonim i inne), którzy dobrowolnie umieszczają komentarze do produktów na stronie Sklepu Internetowego.
Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Klientów na stronie Sklepu Internetowego, zbierania danych demograficznych o Klientach, do personalizacji zawartości stron Sklepu Internetowego.
Dane zbierane automatycznie, które dotyczą Klientów zamieszczających komentarze do produktów, mogą zostać użyte w celu promocji Sklepu Internetowego lub produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego. Podobnie w celu promocji Sklepu Internetowego lub produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego mogą zostać użyte komentarze Klientów.
10.2 Jak dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów? 
Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:
1.        nazwisko i imię
2.        adres zameldowania na pobyt stały
3.        adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania
4.        adres poczty elektronicznej
5.        numer telefonu
Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupów w ramach Witryny.
Klient może samodzielnie dokonać zmiany danych podanych w systemie Sklepu Internetowego.
Klient, który założył konto w Sklepie Internetowym, może w dowolnym czasie złożyć wniosek do Sklepu Internetowego o jego usunięcie. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe.
10.3 Marketing Sklepu Internetowego
O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów lazienkidybel.pl. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie („wymówienie”).
Dane Klienta zbierane są również w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera.
10.4 Udostępnianie Informacji
W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów (Siódemka, GLS, Poczta Polska, Paczkomaty InPost, Przelewy24, PayU, PayPal, DHL, Santander Consumer Finanse S.A. [dawny Żagiel S.A.])
Klient dokonujący zakupu w sklepie lazienkidybel.pl po wyraźnym wyrażeniu przez niego zgody na przekazanie swojego numeru zamówienia oraz adresu e-mail do Ceneo.pl SP.z.o.o z siedzibą w Wrocławiu oraz na przetwarzanie przez sklep lazienkidybel.pl i Okazje.info swoich danych osobowych otrzyma ankiety na temat jego opinii dotyczącej dokonanej transakcji w sklepie lazienkidybel.pl w ramach Programu Zaufane Opinie (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).
Wyrażam zgodę na przesłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez DYBEL Tymrakiewicz sp.j. z siedzibą w Zielonej Górze zgodnie z ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z pózn. zm.).
Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
Instytucją kredytową, przy pomocy której sklep internetowy przeprowadza ocenę kredytową jest Santander Consumer Finanse S.A. (dawny Żagiel S.A.)
10.5 Jakiego rodzaju pliki cookies wykorzystuje Witryna?
 
Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron Sklepu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie. Są również wykorzystywane przez serwer do przechowywania informacji o działaniach, w przypadku zerwania połączenia z serwerem Użytkownik może wrócić w to samo miejsce na stronie.
Cookies trwałych - pozostają na urządzeniu po odwiedzeniu Sklepu, co oznacza, że Sklep może zapamiętać ustawienia Użytkownika podczas kolejnych odwiedzin. Dzięki temu Sklep staje się łatwiejszy w nawigacji i zapamiętuje preferencje zakupowe Klienta/Użytkownika
Cookies podmiotów/firm zewnętrznych/sieci reklamowych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Użytkownika w momencie, gdy dokonuje zakupów (Google Analytycs, Google Adwords, AdPilot 
10.6 Środki techniczne oraz Państwa obowiązki
Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych.
Wszystkie połączenia związane z wykonaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia SSL.
Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie się zwracał do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.
10.7 W jaki sposób możecie korzystać z przysługujących praw?
Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: sklep@lazienkidybel.pl
Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania i usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem:sklep@lazienkidybel..pl
10.8 Inne strony internetowe
W ramach Witryny mogą pojawić się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki prywatności , z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.
10.9 Pytania i zastrzeżenia 
Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym Klienci Sklepu Internetowego zostaną poinformowani na stronie Sklepu Internetowego.
Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej polityki prywatności mogą być przez Państwa podane pod adresem sklep@lazienkidybel.pl

XI. Postanowienia końcowe
11.1 DYBEL Tymrakiewicz sp.j. jest właścicielem wszystkich zdjęć produktowych, grafik, logotypów, bannerów, materiałów, opisów i tekstów na stronie www sklepu oraz posiada do nich pełne prawa autorskie. Ich kopiowanie, przerabianie, udostępnianie i publikowanie oraz wykorzystywanie w celach sprzedażowych jest zabronione i grozi sankcjami karnymi. DYBEL Tymrakiewicz sp.j. nie zezwala na ich używanie, rozpowszechnianie i dystrybuowanie bez wiedzy i zgody pisemnej pod rygorem roszczeń z tytułu łamania praw autorskich i dopuszczania się kradzieży własności intelektualnej
11.2 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy DYBEL Tymrakiewicz sp.j. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
11.3 Rozstrzyganie ewentualnych powstałych pomiędzy DYBEL Tymrakiewicz sp.j. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę DYBEL Tymrakiewicz sp.j.
11.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniach usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
0,31 - 0,42